• TRE
1. Tên gói cước: TRENDY (TRE – gói cước dành cho khách hàng trẻ) 
2. Chính sách giá cước 
- Cước gọi trong nước: Giá cước thoại: 690đ/ phút thoại nội mạng hoặc thoại ngoại mạng, tính cước theo block 6 giây + 1. 
- Cước gọi dịch vụ IDD/VoIP quốc tế: theo quy định riêng về giá cước quốc tế. 
- Cước gọi đến các số máy của dịch vụ VSAT: 4.000 đồng/phút; 
- Cước gọi các dịch vụ tính cước riêng theo giá cước của các dịch vụ hiện hành 
- Cước tin nhắn trong nước: 
+ Tin nhắn nội mạng: 100đ/tin 
+ Tin nhắn ngoại mạng: 250đ/tin 
- Cước tin quốc tế: 2.500 đồng/bản tin; 
- Các quy định khác: 
- Đơn vị tính cước: Block 6 giây đầu + 1 giây. Cuộc gọi chưa đến 6 giây được làm tròn thành 6 giây. 
- Các mức cước trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%. 
3. Đối tượng: Khách hàng trẻ trong độ tuổi từ 14-22 tuổi.

Nhập thông tin cá nhân

Lưu ý các trường (*) là bắt buộc nhập

Các gói khác